home  contact
 


Historiek


1. Ontstaan van de naam Antwerpen
Antwerpen is erg gunstig gelegen, aan de oevers van de Schelde. Toch is deze ligging niet altijd positief gebleken: in het jaar 836 na Christus werd de stad namelijk door plunderende Noormannen in brand gestoken. Pas in de 13de eeuw kende de huidige wereldstad haar eerste economische hoogtepunt. De Gouden Eeuw van Antwerpen situeren we tussen de 15de en 16de eeuw. Deze bloeiperiode werd wreed verstoord door de godsdienstoorlogen, die ten tijde van Filips de 2de onze gewesten teisterden. De sluiting van de Schelde na het verdrag van Munster (1648) luidde voor Antwerpen een lange periode van verval in. Maar zoals steeds kwam zij ook dat te boven.

In de loop der tijden zijn vele verklaringen voor de naam van onze trotse Sinjoren-stad, Antwerpen als de enige echte aangeduid. Zo wordt beweerd dat "Anda Werpum" de oorsprong van Antwerpen zou zijn: "diepe oever aan de Schelde, tegenover (anda) de aanwarsen, het aangeworpen land (aanwerp)"..

Volgens anderen zou de naam 'Antwerpen' zijn oorsprong gevonden hebben in de legende van de reus Druoon Antigoon, die van alle op de Schelde voorbij varende schippers een zware tol eiste. Weigering tot betalen had het afhakken van een hand tot gevolg. Silvius Brabo, een romeins centurio, doodde echter de reus, hakte het gigantische lijk een hand af, en wierp deze in de Schelde (handwerpen).

 

2. Symboliek Antwerpse handjes
Dit symbool hebben de Antwerpse bakkers en banketbakkers gretig aangegrepen. Zo ontstond het Antwerpse Handje, teken van vriendschap, bedoeld om de Antwerpse gulheid met elke bezoeker mee te geven. Beroepsliefde en vriendschap worden samengebracht in deze lekkernij, terecht "de prins van het dessert" genoemd. Het Antwerps Handje, met liefde gemaakt op basis van kwaliteitsgrondstoffen, is moeilijk te overtreffen.

 

3. Ontstaan
Het Antwerpse Handje ontstond in 1934. Mensen als de Heer Hakker wilden Antwerpen een culinaire specialiteit schenken. Zonder chauvinistisch te zijn, kunnen we wel stellen dat ze erg goed in hun opzet geslaagd zijn: het Antwerpse Handje is praktisch over gans de wereld bekend! Aan de oorsprong van het Handje ligt een wedstrijd, georganiseerd door de Koninklijke Vereniging van Meester Banketbakkers van Antwerpen, op initiatief van de Heer Hakker, banketbakker. Drieënveertig leden van de banketbakkersvereniging deden mee aan die krachtproef. Alle inzendingen werden gegroepeerd en tentoongesteld in feestzaal 'De Harmonie', zodat het publiek de gelegenheid kreeg de verschillende werkstukken te bewonderen. Niet minder dan zes deelnemers hadden het idee gehad een dessertkoekje in de vorm van een handje te ontwerpen. Twee ervan hadden ongeveer de nu vermaarde vorm. Het betrof de werken van de Heren Neutens en Hakker.
Het was nochtans vooral de smaak van het koekje die een neutrale, doch zeer kundige jury overtuigde. En het toeval wilde dat de man die het idee gelanceerd had en zich het meest had ingespannen voor het welslagen van de wedstrijd, tevens als laureaat aangeduid werd: het Antwerps Handje van Jos Hakker won namelijk de wedstrijd! Zijn idee, het Antwerpse Handje, folkloristisch verantwoord en tevens beantwoordend aan alle voorwaarden voor een goede streekspecialiteit, werd bekroond. En nu is deze specialiteit bekend en gewaardeerd tot ver over onze landsgrenzen, duidelijk aantonend dat de beslissing van de heren juryleden de juiste was.

 

4. Patent
Wat vorm, samenstelling en verpakking betreft, is het koekje momenteel beschermd door meerdere patenten. Enkel de leden van de Syndikale Unie voor Brood-, Banket-, Chocolade en IJsbedrijf VZW mogen het Antwerps Handjes als koekje of chocolade praline vervaardigen, dit uiteraard met inachtneming van de juiste recepturen. Gebeurlijke klachten van de verbruikers kunnen dan ook steeds aan de Syndikale Unie gemeld worden.

 

5. Productie- en verkoopreglementabricatie
Ook deze specialiteit heeft zijn hoogtes en zijn laagtes gekend. De oorlogsjaren waren niet bepaald de meest geschikte periode om de Handjes naar een hoger niveau te tillen. Pas in augustus 1956 stelden de Heren de Kinderen, Lathouwers, Bakkers, Van der Linden, Dierks en Van Alsenoy een herwaardering van het Antwerps Handje voor. Volgend reglement werd voorgesteld en goedgekeurd: De Koninklijke Vereniging van Meesterbanketbakkers van België, afdeling Antwerpen.
Reglement voor het vervaardigen en verkopen van de Antwerpse Handjes Het 'Antwerps Handje' is een lekkernij, die uit deegwaren, suiker of chocolade vervaardigd wordt. De benaming, de vorm en de verpakking ervan zijn exclusieve eigendom van de afdeling Antwerpen der K.V.M.B. De fabricatie ervan is uitsluitend voorbehouden aan de leden, die hiervoor van het bestuur een schriftelijke toelating hebben bekomen. Het bestuur is gemachtigd de fabricatie ervan toe te laten aan derden, mits goedkeuring van de algemene vergadering. Het lid, of deze die de toelating hebben bekomen tot het vervaardigen en de verkoop der Antwerpse Handjes, verbindt zich:
de voorwaarden, door de afdeling ter zake bepaald, stipt na te leven;
alles in het werk te stellen om de verkoop ervan in ruime mate te bevorderen, en het bestuur bij te staan in het opsporen van onregelmatigheden of handelingen die niet overstemmen met de voorwaarden, die door het bestuur voor de fabricatie en de verkoop van de Antwerpse Handjes gesteld zijn;
alle door vroegere besturen genomen maatregelen en verstrekte toelatingen tot vervaardiging en verkoop van Antwerpse Handjes, als vervallen te verklaren, zonder enige vorm van schadeloosstelling;
De algemene vergadering der afdeling keurt de hoger vermelde voorwaarden goed, en maakt ze bindend, zowel voor de leden als voor alle andere vervaardigers en verkopers der Antwerpse Handjes. Het namaken, onder welke vorm of benaming ook, zal gerechtelijk vervolgd worden, evenals het vervaardigen of verkopen der Antwerpse Handjes zonder machtiging van het bestuur. Aldus gedaan en goedgekeurd op de algemene vergadering van 3 september 1956.
Voor de afdeling: de secretaris, de feestbestuurder, de voorzitter, Paul Van Alsenoy, A. Van der Linden George Dierks.

Dit reglement werd met algemeenheid van stemmen aangenomen. De banketbakkers, die kwaliteit hoog in hun vaandel voeren, vragen niet beter. En de roem van de Antwerpse Handjes ging sindsdien steeds in stijgende lijn. Menig toerist verliet onze stad met in zijn of haar bagage een doos Antwerpse Handjes. En ook de Antwerpenaar zelf wist dat dessert naar waarde te schatten. Bij de vervaardigers van de Antwerpse Handjes vindt U een metalen plaatje dat hen onderscheidt als erkend vervaardiger van Antwerpse Handjes.

 

6. Ingrediënten
boter
suiker
eieren
bloem
geschaafde amandelen
 

7. Promotie

Uw Federatie tracht via diverse wegen het Antwerps Handje te promoten.  Naast het Handje naar voren te brenegn bij de overheden als 'het' relatiegeschenk, is er de jaarlijkse tradittie van de Handjesworp.

Affiches zijn voor de leden beschikbaar.

De lijst van producenten en verkooppunten kan U op eenvoudig verzoek bekomen.

 

Afbeeldingen

ahkoek+doos
ah+dooskoek
antwerpshandje_ad
P1020243
DSCN2575